top of page

   שיעור מס' 6 - התחשבנות מוצלחת עם הקבלנים  

והפעם: טיפים להתחשבנות מוצלחת עם קבלנים

לסיים בהצלחה פרויקט בניה

שלב ההתחשבנות עם הקבלן נעשה במהלך הביצוע, ומגיע לסיומו רק לאחר סיום שלב הביצוע

כאשר הקבלן מגיש את הוצאותיו לתשלום, זהו האות לתחילת "קרב מוחות" בינו לבין המפקח ומנהל הפרויקט

הקבלן מצידו, ינסה להרחיב כמה שיותר את סעיף "חריגים" – אותו סעיף שאליו מתנקזות העבודות שהתבצעו תוך כדי העבודה בעקבות אילוצים בלתי צפויים

הקבלן ינסה להוכיח עד כמה העבודות הנוספות הגדילו את חשבון ההוצאות, ועכשיו מגיע לו החזר כפול ואפילו משולש

בתווך מתייצב מנהל הפרויקט שאמור לבדוק ולוודא את אמיתותו של כל סעיף, על מנת לא לחרוג ממסגרת התקציב המאושרת מצד אחד ומצד שני לא לקפח את הקבלן

כאן באה לידי ביטוי המקצועיות והמיומנות של מנהל הפרויקט. רק מנהל פרויקט מומחה ידע למדוד, לבחון ולהתדיין עם כל קבלן על כל סעיף ולמצוא את שביל הזהב

מנהל פרויקט מקצועי יקפיד ליצור ולנהל מערכת יחסים טובה עם כל קבלן לכל אורך הדרך, במטרה לסייים את שלב ההתחשבנות ברוח טובה תוך חתירה להסכמות וישוב חילוקי דעות

:טיפים

לפני מינוי מנהל פרויקט בידקו את אמינותו. אם בדקתם – תנו בו את אמונכם. זיכרו – תפקידו של מנהל הפרויקט הינה לדאוג לטובתו של הפרויקט. לא תמיד מתקיימת זהות בין טובת הפרויקט לבין טובתכם.

הרעיון הוא להכין מסמך שיעבור כל סוג של בקרה גם בעוד זמן רב

כבר קרה לנו בעבר שלאחר זמן רב, הגיע מבקר מטעם אחד הלקוחות המוסדיים הגדולים שלנו, כחלק מבדיקות שיגרתיות שמבצע וביקש לערוך בדיקה בחשבון של פרוייקט מסויים

למדוד בשטח את מה שבוצע ע"פ המפרטים המחייבים וכללי המקצוע, לדוגמא: במדידת שטח קירות לצביעה, יש להפחית פתחים אלא אם הם קטנים מ – 20ס"מ X 20 ….ס"מ

accounting-analysis-analytics-938963.jpg

לחייב את הקבלן להגיש את ריכוזי כמויות ממוחשבים – excel

לחייב את הקבלן להגיש חשבונות ממוחשבים בתוכנות ייעודיות לכך – כדוגמת : בנארית, רמדור, דקל

עבודות חריגות יש להגיש בטופס ניתוח מחיר מסודר ולצרף את כל הניירת המתבקשת כולל צירוף צילום פרטים מיוחדים אשר לא נכללו בכתב הכמויות המקור

להחתים קבלן על טופס העדר תביעות בחשבון סופי

חשוב להכין את כל ניירת החשבון לביקורת כאילו היא מתקיימת

לאחר סגירת החשבון יש לארכב את החשבון על כל מסמכיו

ירון בן-מנשה ואלי גוטליב

מעוף מהנדסים בע"מ

דוגמא לחשבון קבלן

בקשות חריגות

נזכרנו במשפט יפה

"מחיר הוא מה שאתה משלם. ערך הוא מה שאתה מקבל" 

(וורן באפט)

bottom of page