top of page

שיעור מס' 7 - מסירה מוצלחת של הפרוייקט למזמין  

והפעם: טיפים למסירה מוצלחת של הפרויקט

לסיים בהצלחה פרויקט בניה

,שלום

לאחר סיום ההתחשבנות עם הקבלנים הגענו לשלב האחרון בפרויקט – מסירת המפתח למזמין. וזה בדיוק השלב, למרות הלהיטות להיכנס למבנה החדש וליהנות מריח הצבע הטרי, לעשות את הדברים כמו שצריך, כדי להימנע מעוגמת נפש בעתיד

נכון, בשלב הזה כולם כבר עייפים ו"רוצים ללכת הביתה", אבל זה הזמן שבו מנהל הפרויקט צריך לגלות מנהיגות, להקפיד על מעבר מסודר מול היועצים והקבלנים, לאסוף את כל הטפסיםוהניירת הרלוונטים ולהגישם בצורה מסודרת

סיום התהליך

השלבים הבאים מיועדים לסיים את תהליך המסירה בצורה מלאה, תוך טיפול בליקויים שהתגלו בתהליך הבדיקה האחרון:

הזמנה למסירה

מסירה ראשונה

מסירות בתהליך

מסירה סופית

– (As Made) ביצוע תוכנית עדות

הפקת תוכניות המשקפות את הביצוע בפועל. בדיקה של הביצוע בפועל לעומת התכנון : מומלץ להדביק דף על הדלת של כל חדר ובו כל אחד מהיועצים כותב את הערותיו ואת הליקויים שיש לתקן. אחר תיקון הליקויים ואישורם ע"י היועצים והמפקח, יופק סט תוכניות מועודכנות של הפרוייקט

actor-adult-businessman-327533.jpg

העברת תיק מתקן לאב הבית ו/או למחלקת האחזקה

הכנה מסודרת לגבי התפעול והאחזקה של כל חלק במבנה כולל תעודות אחריות, חוברות הדרכה לאביזרים ולמתקנים, טלפונים חשובים וכו'

הנפקת מכתב לתחילת מועד האחריות לקבלן

תיקוני בדק

ירון בן-מנשה ואלי גוטליב

מעוף מהנדסים בע"מ

טופס תיוג מסירת עבודה – קבלן בינוי וראשי מסר

טופס תיוג מסירת עבודה – קבלן בינוי וראשי

טופס תעודת השלמת עבודה

נזכרנו במשפט יפה

"כל גמר מלאכה גדולה יש בו שמחה של התפרקות וצער של התרוקנות"

(יוחנן טברסקי)

bottom of page